Průvodce slavením Doby stvoření (zitlaudatosi.cz)

Souhrn o Době stvoření 2020 (ekologickakonverze.cz)

Společné prohlášení předsedů CEC a CCEE pro Dobu stvoření 2020 (cirkev.cz)

ENCYKLIKA LAUDATO SI‘ ke stažení (.pdf)

LAUDATO SI‘ stručný průvodce encyklikou (tiskové středisko ČBK)

Uvedení do kontemplace podle encykliky Laudato si‘ papeže Františka (ŘK farnost Cheb. Na www stránce v sekci on-line inspirace)

www.ekolgickakonverze.cz (inspirace pro osobní, rodinný či farní život v duchu encykliky Laudato si‘ papeže Františka)

LAUDATO SI‘ – encyklika papeže Františka (vdělávací cyklus Radia Proglas 37 dílů)

Video papeže Františka s pozváním ke slavení víkendu Laudato Si‘ (Vatican News – anglicky)

Zásobník inspirací a pramenů farnosti Cheb (k encyklice, iniciativy v ČR, praktické tipy, podněty k modlitbě, články, studie, zprávy, osobnosti, filmy, obchod-služby, podněty v angličtině aj.) (farnostcheb.cz, níže na www stránce)

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K DOBĚ STVOŘENÍ 2020

Milostivé léto pro Zemi

„Tento padesátý rok prohlásíte svatým a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto“ (Lv 25,10). Tato slova z třetí knihy Mojžíšovy uvozují poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (1. září), který zahajuje ekumenickou iniciativu nazvanou Doba stvoření, vrcholící
4. října, na svátek sv. Františka z Assisi (více na laudatosi.farnostcheb.cz).

„V tomto období“, připomíná papež, „křesťané po celém světě obnovují víru v Boha – Stvořitele, sjednocují se v modlitbě za náš společný domov a spolupracují v konkrétních skutcích v péči o náš společný domov.“ Mottem pro letošní Dobu stvoření je „Milostivé léto pro Zemi“, které je podle Františka „posvátným časem k upamatování, návratu, odpočinku, nápravě a jásotu.“

1. Čas k upamatování

Podle papeže nás „milostivé léto především vybízí k upamatování na skutečnost, že konečným cílem stvoření je vstoupit do věčného Božího Šabbatu – dne odpočinku.“ Proto si máme opětovně uvědomit původní povolání veškerého tvorstva, jímž je život v pospolitosti, přebývání a rozkvět ve společenství lásky. „Existujeme jedině prostřednictvím vztahů, které vytváříme k Bohu, bratřím a sestrám jako členům společné rodiny a všemu stvoření, které obývá náš společný domov”, píše papež a cituje svoji encykliku Laudato si‘„Všechno je ve vztahu, a my, všichni lidé, jsme sjednoceni jako bratři a sestry na podivuhodné pouti, spojeni láskou, kterou chová Bůh ke každému svému tvoru a která něžným citem pojí také nás k bratru slunci, sestře luně, sestře řece a matce zemi” (LS 92). „Milostivé léto je pak časem k upamatování se, ve kterém si uvědomujeme, že naše existence je ve své hloubce vztahová. Potřebujeme si stále připomínat, že ‚všechno je ve vzájemném vztahu a že autentická péče o náš vlastní život a o naše vztahy k přírodě jsou neoddělitelná od bratrství, spravedlnosti a věrnosti ve vztahu k druhým‘“ (LS 70).

2. Čas k návratu

„Milostivé léto je časem k návratu v postoji pokání“, pokračuje František. „Porušili jsme vazby našich vztahů se Stvořitelem, s našimi bližními a s ostatním stvořením.“ Milostivé léto je proto také časem návratu k Bohu, našemu milujícímu Stvořiteli, a k uzdravení pokřivených vztahů.  

Podle papeže Františka „milostivé léto vyzývá mít ohled na naše bližní, zvláště na chudé a nejvíce zranitelné. Jsme povoláni abychom si znovu přivlastnili původní Boží plán stvoření jako společného dědictví, jako hostinu sdílenou se všemi bratřími a sestrami nikoli v nevyvážené soutěživosti, nýbrž v radostném společenství, založeném na vzájemné podpoře a ochraně. Milostivé léto je časem, kdy je třeba navracet svobodu utiskovaným a všem lidem porobeným různými formami moderního otroctví, včetně obchodování s lidmi a dětské práce.”

Papež pak říká, že potřebujeme více naslouchat samotné zemi, a pokračuje: „Jsme součástí vzájemně provázané sítě života, ne jejími pány. Narušení biodiverzity, stále častější klimatické katastrofy a nespravedlivý dopad současné pandemie na chudé a zranitelné: to vše jsou budíčky tváří v tvář bezuzdnému nenasytnému konzumu.“

„Zvláště v této Době stvoření naslouchejme tepu tohoto stvořeného světa, v němž se projevuje a sdílí Boží sláva, abychom v jeho kráse nalezli Pána veškerenstva a navrátili se k Němu“, povzbuzuje dále ve světle spisů sv. Bonaventury František. „Země, ze které jsme stvořeni, je místem modlitby a kontemplace… Schopnost úžasu a kontemplace je něčím, co se můžeme zvláštním způsobem učit zejména od našich bratří a sester z domorodých původních národů, které žijí v harmonii se zemí a jejím mnohotvárnými projevy života.“

3. Čas k odpočinku

Dnešní životní styl dohání člověka i planetu do krajního vyčerpání, a proto Bůh moudře Izraelitům doporučoval čas k odpočinku a regeneraci půdy v důsledku snížené spotřeby. Takovýto vyvážený a udržitelný životní styl bychom si měli osvojit také dnes, upozorňuje římský biskup s odkazem k probíhající pandemii: „Vzduch se pročistil, voda zprůzračněla, některé zvířecí druhy se navrátily do míst, odkud předtím vymizely. Pandemie nás přivedla na rozcestí. Nynější rozhodné chvíle je třeba využít k ukončení zbytečných a ničivých činností a k pěstování plodných hodnot, vazeb a projektů. Musíme přezkoumat své návyky týkající se užívání energií, spotřeby, dopravy a stravování. Musíme odstranit z našeho hospodářství vše nepodstatné a škodlivé.“

4. Čas k nápravě

„Milostivé léto je také časem, který opětovně nastoluje původní soulad stvoření a léčí podlomené mezilidské vztahy“, vysvětluje dále papež František a popisuje problematiku ekologického dluhu, zaviněného vytěžením přírodních zdrojů z jižních států planety a ukládáním odpadu v přírodním prostoru. „Nastal čas k restorativní (tj. obnovující) spravedlnosti“, prohlašuje František a opětovně apeluje na oddlužení nejchudších zemí, na které nejvíce doléhá zdravotní, sociální a hospodářská krize zapříčiněná koronavirem. Zároveň volá po účinném využití fondů, které již byly uvolněny na světové, regionální i národní úrovni, a záruce, že tyto investice budou sledovat sociální a ekologické cíle k užitku společného dobra.

„Rovněž Země si zasluhuje odčinění škod“, podotýká papež a s odvoláním na Pařížskou klimatickou úmluvu a s výhledem na konferenci COP 26 ve Skotsku vyzývá „všechny národy, aby přijaly přísnější národní závazky v oblasti redukce emisí“. Podobně v souvislosti se summitem COP 15 v Číně vyzývá papež k obnovení biodiverzity a zachování třetiny zemského povrchu jako chráněného biotopu.

Obojí jej pak logicky přivádí k sociálním otázkám: „Je nutné chránit domorodá společenství před těžebními společnostmi, zejména nadnárodními, které v méně rozvinutých zemích dělají to, co nemohou dělat v zemích, kde shromažďují svůj kapitál“ (srov. LS 51), podtrhuje papež a označuje takovéto jednání za „nový typ kolonialismu”. Nad činností těžebních společností by měla bdít národní i mezinárodní legislativa.

5. Čas k jásotu

Na závěr papež připomíná, že „biblická tradice nicméně znázorňuje milostivé léto také jako radostný čas, ohlašovaný zvukem fanfár, který se rozléhá celým světem“, byť tento jásot v posledních letech přehlušuje „nářek Země a jejích chudých“. Současně jsme ovšem svědky toho, jak „Duch svatý podněcuje jednotlivce i společenství ke společné práci na obnově společného domova a obraně jeho nejzranitelnějších obyvatel“.

Papež vypočítává iniciativy mladých lidí, domorodců, projekty integrální ekologie a ekumenickou spolupráci. To vše svědčí o opravdovém „milostivém létu pro Zemi“ a o skutečnosti, že „stav věcí se může změnit“ (LS 13).

Své poselství pak František uzavírá takto: „A tak se všichni radujme a jásejme, že náš milující Stvořitel udržuje naše pokorné snahy v péči o Zemi, která je také Božím domovem, kde se ‚Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi‘ (Jan 1,14) a která je neustále obnovována vyléváním Ducha svatého. ‚Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvářnost Země‘ (Ž 104,30).“

Podle cirkev.cz a vatican.va připravil Petr Hruška, FARNOST CHEB