Svatý stolec založil nový orgán podporující činnost Katolické charismatické obnovy. Svoji činnost začal 8. prosince 2018. Téhož dne byly na zkušební dobu přijaty stanovy této instituce. Tato nová mezinárodní služba přijala jméno CHARIS a bude sloužit všem projevům činnosti Obnovy v Duchu svatém.
CHARIS nebude tyto činnosti žádným způsobem ovlivňovat. Každá charismatická realita zůstane tak, jak je, při plném respektování její identity. Pro naplnění svého poslání však bude moci volně využívat všech návrhů, které nabízí CHARIS. Toto je primární účel této nové služby. Jakákoli forma charismatické činnosti bude podléhat jurisdikci církevní autority podle zásad obecně uznávaných v katolické církvi.
Po schválení struktury a přijetí počátečních stanov CHARIS Kongregace pro laiky, rodinu a život zvolí moderátora z 18 členů vybraných z různých částí světa a pastoračního asistenta na dobu tří let. Oficiálně mají začít pracovat o Letnicích 2019, jinými slovy od data, kdy vstoupí v platnost stanovy CHARIS. Od této chvíle existující struktury, tj. Mezinárodní kancelář katolické charismatické obnovy (ICCRS) a Katolická federace charismatických aliancí a asociací přestanou existovat. Dědictví těchto dvou orgánů převezme CHARIS.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2018-11/